UBND Cửa Bắc

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt